OFERTA MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Działania prowadzone przez MOWES są realizowane w zgodzie ze standardami ujętymi w rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przyjętych przez Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, w Uchwale nr 3 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresu standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES i zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w dniu 1 października 2014 r. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi działania odpłatne oraz nieodpłatne na rzecz wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na terenie 5 subregionów Małopolski poprzez Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonej przez podmioty wchodzące w skład konsorcjum tworzące MOWES:

 • subregion zachodni
  Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
  ul. Janiny Woynarowskiej 1, 32-500 Chrzanów
  tel. 32-623-38-78
  email: tozch@tozch.edu.pl
 • subregion krakowski
  Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
  ul. Dolnych Młynów 7/6 31-124 Kraków
  tel. 12 349 06 57
  email: biuro@mila.org.pl
 • subregion południowy
  Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
  ul. Orkana 16B, 34-700 Rabka-Zdrój
  tel.: 18 26 777 39
  email:poczta@fundacja.region-rabka.pl
 • subregion sądecki:
  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus
  ul. Węgierska 146A, 33-300 Nowy Sącz
  tel.: 509 771 585
  email: biuro.cumulus@gmail.com
 • subregion tarnowski:
  Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
  ul. Św. Anny 5 (II piętro), 33-100 Tarnów
  tel./fax. 14-307-01-31, 510 964 648
  email: biuro@fundacjatarnowskiego.pl

Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie poszczególnych subregionów świadczą usługi od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00, w tym telefonicznie lub mailowo.
Usługi odpłatne

 • Szkolenia jedno i kilku dniowe, stacjonarne i wyjazdowe m.in. z zakresu:
  – zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej
  – podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej
  – finansów podmiotów ekonomii społecznej
  – podatki i prawo w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej
  – animacji lokalnej
  – współpracy międzysektorowej
  – dialogu obywatelskiego
  – zarządzania zasobami ludzkim w podmiotach ekonomii społecznej
  – diagnozy lokalnej
  – wykorzystania lokalnych zasobów w rozwoju społeczności lokalnej
  – wykorzystania nowoczesnych mediów w promocji podmiotów ekonomii społecznej
  – nowe technologie dla podmiotów ekonomii społecznej
  – źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej
  – coaching w podmiotach ekonomii społecznej
  – fundraising
  oraz inne zgodne z zapotrzebowaniem danej/ych osoby/ób, podmiotu/ów z zakresu ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego.
 • Doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu: – podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej
  – finansów podmiotów ekonomii społecznej
  – podatki i prawo w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej
  – animacji lokalnej
  – współpracy międzysektorowej
  – zarządzania zasobami ludzkim w podmiotach ekonomii społecznej
  – diagnozy lokalnej
  – wykorzystania lokalnych zasobów w rozwoju społeczności lokalnej
  – wykorzystania nowoczesnych mediów w promocji podmiotów ekonomii społecznej
  – nowe technologie dla podmiotów ekonomii społecznej
  – źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej
  – coaching w podmiotach ekonomii społecznej
  – fundraising
  – wolontariat
  oraz inne zgodne z zapotrzebowaniem danej/ych osoby/ób, podmiotu/ów z zakresu ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego.
 • Doradztwo biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej wraz z opracowaniem strategii rozwojuUsługi nieodpłatne
 • Doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu:
  – zasad zakładania podmiotów ekonomii społecznej
  – źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym nt. preferencyjnych pożyczek i kredytów
  – opracowania biznes planu
  – spotkania informacyjne nt ekonomii społecznej w szkołach oraz na uczelniach
  oraz inne działania nieodpłatne służące rozwojowi ekonomii społecznej (w tym dotacje na założenie spółdzielni socjalnych, targi, festiwale es, usługi prawne, marketingowe, księgowe) w zależności od specyfiki realizowanych projektów i dostępności środków przeznaczonych na ten cel.SKARGI I ZAŻALENIA NA DZIAŁALNOŚĆ OWES NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: tozch@tozch.edu.pl