Work & life Balance Hub

Work & Life Balance Hub

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lider Projektu: 

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Partnerzy Projektu: 

 • Chrzanowska Izba Gospodarcza w Chrzanowie
 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network w Chrzanowie

Kwota dofinansowania: 4 286 455,00 zł

Okres realizacji: 01.11.2018 do 31.10.2021

Założenia całościowe projektu:

Wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery w Małych Przedsiębiorstwach (MP) zatrudniających od 10 do 49 pracowników włącznie narzędzia wspierającego przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia na podstawie:

Projekt i jego cel główny przyczynia się do osiągnięcia realizacji celów Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym celu nr 3 PO WER: Wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej, w tym w szczególności działań na rzecz kobiet w MP uwzględniające przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy, w dostępie do zatrudnienia poprzez:

 • wdrożenie narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy, dostępie do zatrudnienia w 400 MP zatrudniających 10 – 49 pracowników oraz działań upowszechniających dla min. 3000 innych podmiotów, zwłaszcza w MP nie posiadających jasnych standardów oceny pracy, awansu, wynagrodzeń, gdzie częściej dochodzi do dyskryminacji i postrzegania pracowników przez pryzmat płci.

Model powstanie wg założeń priorytetów UE w obszarze godzenie życia zawodowego i rodzinnego, osiąganiu równouprawnienia płci, zwiększaniu uczestnictwa kobiet w rynku pracy i promowaniu podziału obowiązków związanych z opieką nad dziećmi pomiędzy kobietami a mężczyznami. Godzenie tych sfer życia jest kluczowym elementem w dążeniu do osiągnięcia podstawowego celu UE określonego w strategii Europa 2020, jakim jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lata do 75%.

W wymiar ilościowy:

 • przeprowadzenie pilotaży/testów narzędzia w postaci modelu WLBH – w 40 MP,
 • objęcie 360 MP seminariami informacyjno-szkoleniowymi dotyczącymi sposobów wykorzystania modelu i narzędzi w nim ujętych,
 • indywidualnego wsparcia merytorycznego i technicznego dla przedstawicieli 360 MP, którzy inicjują lub podejmują działania antydyskryminacyjne w ramach następczych działań upowszechniających,
 • w ilości 3 tyś. kompletów publikacji narzędzia w postaci Modelu „WLBH ” oraz Podręcznika Dobrych Praktyk (DP) – cześć informacyjna oraz pełnego narzędzia model WLBH moduł informacyjny i szkolenia + Podręcznik DP w formie elektronicznej CD,
 • platforma e-learningowa w formie zdigitalizowanej wersji narzędzia modułu WLBH dla użytkowników MP i działań upowszechniających.

Lider projektu:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
  32-500 Chrzanów
  ul. Garncarska 30
  tel.: 32 645-19-98
  www.tozch.edu.pl

Partnerzy projektu:

Strona projektu: www.wlbh.pl