Projekt „Akademia Kreatywnej Kariery”

Projekt  „Akademia Kreatywnej Kariery”
realizowanego przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy

Nazwa Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu

Instytucja: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Tytuł projektu: Akademia Kreatywnej Kariery

Okres realizacji projektu: od: 2019-08-01 do: 2021-07-31

Cel Główny:

Zdobycie i doskonalenie umiejętności, kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy, przez osoby młode od 15 do 29 r. ż, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe poprzez ich aktywizację społeczną
i podniesienie swoich kompetencji społecznych

W ramach proj. działania nakierowane będą na angażowanie młodych odbiorców w aktywność społeczną i wolontariat. Priorytetowym kierunkiem będzie identyfikacja oraz uaktywnienie tkwiących w każdym uczestniku predyspozycji i zdolności, co pozwoli rozwinąć ich kompetencje społeczne
i wyposaży osoby młode w umiejętność wykorzystywania ich własnego potencjału osobistego zarówno na etapie przygotowywania się i wchodzenia na rynek pracy, jak i na różnych etapach rozwoju ich kariery zawodowej

Działania projektowe rozpoczną się od rekrutacji uczestników.  Proces naboru uczestników przebiegać będzie  dwuetapowo w oparciu o przeprowadzoną ankietę samooceny i test psychometryczny powstaną grupy szkoleniowe.

W ramach projektu powstanie Akademia Kreatywnej Kariery, w której uczestnicy zdobędą wiedzę
i umiejętności praktyczne w ramach 15 KS – ważnych na rynku pracy.

Przyjęta metodologia nauczania tj. tworzenie innowacji opartej na kreatywnym i multidyscyplinarnym podejściu, zachęci uczestników do podejmowania wyzwań i rozwiązywania rzeczywistych problemów odnoszących się do podnoszenie pożądanych przez rynek pracy kompetencji społecznych każdego UP, zarówno na etapie przygotowywania się i wchodzenia na rynek pracy, jak i w różnych okresach rozwoju ich kariery zawodowej. Działania edukacyjne w AKK będą bazować na „learning by doing,” gdzie uczestnikom zajęć nie prezentuje się gotowych rozwiązań, ale samodzielnie definiują  problemy
i poszukują możliwe rozwiązania. „Studenci ” akademii poprzez nauczanie w działaniu łączą ze sobą kompetencje społecznie i kluczowe (które głównie nabywają na etapie edukacji szkolnej).

Aby uczestników osiągnęli założone cele w zdobywaniu KS  należy odpowiednio połączyć  wiedzę i ich działanie poprzez doświadczanie, które będzie:

  • osobiste poprzez personalizację – metauczenie się, zorientowane na proces i indywidualny styl uczenia się, spersonalizowane na środowisko kształcenia i adaptację, będzie posiadać elementy mobilności wraz z użyciem analizy i big data;
  • nauczanie poprzez zabawę w AKK – poprzez gry edukacyjne w formie „grywalizacji”, nowoczesnych opowieści, gier poważnych stosowanych w rekrutacji pracowników,  studiów przypadku w formie Edu-LARP i dramy,  a także edukacji plenerowej;
  • oparte na współpracy – w gronie rówieśników i użyciem mediów społecznościowych, bazujące na problemie -gdzie trener jest edukatorem/ partnerem i działa  na otwartych zasobach;
  • bliskie rzeczywistości – poprzez edukację przez całe życie, nieformalną i kontekstową, opartą na kompetencjach i nauczaniu scenariuszowym poprzez umiejętności życiowe;
  • nowoczesne – poprzez multimodalność i wykorzystanie nowych technologii poprzez rzeczywistość rozszerzoną,  „snack learning” – jako edukacja w małych porcjach, wykorzystująca technologię noszoną, Internet rzeczy, klocki edukacyjne  oraz sieci  semantyczne oparte na pojęciach.

Kolejnym etapem w doskonaleniu KS będą aktywizacja uczestników w formie Aktywnych Wolontariuszy podejmujących inicjatywy lokalne odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnej i rozwiązujące problemy społeczne danej lokalnej wspólnoty. Uczestnicy  jako  Aktywni Wolontariusze w tych działaniach będą samodzielni, oddolnie inicjujący działania, czynnie włączający się w inicjatywy podmiotów III sektora, będą testowali i prototypowali swoje kompetencje społeczne w sposób aktywny, przy wsparciu wykwalifikowanych specjalistów i NGOs. W szczególności uwzględnią w swoich działaniach wolontariat związany m.in. z solidarnością międzypokoleniową, pomocą potrzebującym członkom wspólnoty lokalnej

Na ostatnim etapie uczestnictwa w projekcie w okresie ostatnich 2 mc trwania AKK, każdy uczestnik stworzy swoje pierwsze osobiste profesjonalne „Portfolio”.

Znaczącą wartością dodaną w projekcie będzie dodatkowy opisowy dokument przygotowany w formie rekomendacji jako „Dossier Marki Osobistej” dla uczestników. Każdy uczestnik będzie mógł przedstawiać potencjalnemu pracodawcy przedmiotowy dokument, który opisuje jego doświadczenie wyniesione z projektu. Sumarycznie podsumowuje jego zdobytą wiedzę oraz zwiera jego mocne strony i z zakresu nabytych KS. Dossier będzie swoistym świadectwem poświadczającym zdobyte doświadczenie zawodowe w ramach uczestnictwa w projekcie.

Zapraszamy do udziału!

Pliki do pobrania: