Oferta

OFERTA SZKOLENIOWA:

Staraliśmy sie przygotować ofertę szkoleniową, która najbardziej będzie odpowiadać Państwa oczekiwaniom, w określonych.

Oferta szkoleń jest jedynie wskazówką dla Państwa

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI, DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ORGANÓW PROWADZĄCYCH.Logo-Kuratorium-Oświaty-w-Krakowie-e1427228530612

Szkolenia prowadzone i CERTYFIKOWANE przez  Instytut Doskonalenia Nauczycieli i Kadr „EDUKACJA” (jednostkę TOZCh) która jako druga w ogóle, a pierwsza i jedyna niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli w Małopolsce otrzymała AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 1. Nie lubię całusów – psychologiczno – społeczne uwarunkowania prawidłowego rozwoju seksualności dziecka
 2. O ekspresji zachowani seksualnych
 3. Nie jestem świnką – czyli o zapobieganiu negatywnym zachowaniom u dzieci w wieku gimnazjalnym
 4. Rozwój psychoseksualny u dziecka
 5. Seks jako tabu
 6. Zaburzenia seksualne u dziecka
 7. Jak przezwyciężyć depresję u dzieci
 8. Zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzeń o pomocy psychologiczno –
 9. Ocena pracy dyrektora.
 10. Ocena pracy nauczyciela.
 11. Nowy nadzór pedagogiczny w praktyce szkolnej.
 12. Kontrola zarządcza w szkole.
 13. Prawo rodzinne i opiekuńcze.
 14. Odpowiedzialność karna i cywilna nauczyciela.
 15. Metody aktywizujące.
 16. Współpraca z rodzicami i środowiskiem szkoły.
 17. Dziecko niepełnosprawne i niepełnosprawne intelektualnie – rozpoznawanie, pomoc i postępowanie.
 18. Dziecko niegrzeczne  czy  chore –  rozpoznawanie ADHD, postępowanie.
 19. Dziecko z rodzin dysfunkcyjnych  – wczesna interwencja.
 20. Dziecko niepełnosprawne i niepełnosprawne intelektualnie – rozpoznawanie, pomoc i postępowanie.
 21. Agresja w szkole – przeciwdziałanie, profilaktyka, rozpoznawanie, interwencja wewnętrzna i zewnętrzna.
 22. Molestowanie w szkole – rozpoznawanie, przeciwdziałanie, obrona przed pomówieniem.
 23. Dopalacze – profilaktyka, rozpoznawanie, postępowanie.
 24. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży – profilaktyka, rozpoznawanie, postępowanie
 25. Kryzys rodziny. Dziecko w cyberprzestrzeni  uzależnienie od  internetu , mediów. Grupy rówieśnicze.
 26. Przestępczość młodocianych
 27. Prawa dziecka w świetle Helsińskiej Konwencji Praw Człowieka.
 28. Grupy wsparcia dla rodziców. Inicjatywy oddolne, Instytucje wspomagające.
 29. Wypalenie zawodowe. Techniki walki ze stresem.
 30. Techniki relaksacji. Automotywacja.
 31. Podstawy mediacji rodzinnych.
 32. Mobbing i bullying w szkole.
 33. Diagnoza i terapia dysleksji oraz dyskalkulii.
 34. Trening umiejętności wychowawczych.
 35. Projektowanie i ewaluacja autorskich programów probacyjnych, profilaktycznych i wychowawczych.
 36. Mediacje rówieśnicze i naprawcze dla dzieci oraz młodzieży.
 37. Kreatywność w domu i w przedszkolu: czyli jak być kreatywnym zawsze i wszędzie.
 38. Kreatywność w edukacji wczesnoszkolnej: osoba – proces – przeszkoda – stymulacja.
 39. Kształtowanie inteligencji kinestetyczno – ruchowej u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – ruch kreatywny ciągły.
 40. Emisja głosu.
 41. Stymulacja polisensoryczna.

oraz inne zgodne z Państwa potrzebami 

Szkolenia od 5 do 20 godz. dydaktycznych.

 

SZKOLENIA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 1. Zarządzanie projektem unijnym w zakresie finansów. Podatki, VAT w środkach unijnych. Rachunkowość. Sprawozdawczość.
 2. Pomoc publiczna w środkach unijnych. Jak liczyć i rozliczać.
 3. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. PR urzędu.
 5. Profesjonalny sekretariat.
 6. Ochrona danych osobowych. Ochrona informacji. Udostępnianie danych. Wybrane elementy prawa prasowego.
 7. Profesjonalna obsługa petenta. Obrona przed manipulacją, pomówieniem, reagowanie w sytuacjach konfliktu.
 8. Zarządzanie stresem. Wypalenie zawodowe. Techniki relaksacji.
 9. Prawo zamówień publicznych.
 10. Komunikacja wewnętrzna. Obieg dokumentów.
 11. Kontrola zarządcza.
 12. Odpowiedzialność karna, cywilna i pracownicza urzędnika.
 13. Ordynacja podatkowa.
 14. Molestowanie, homofobia, mobbing w urzędzie przeciwdziałanie, ochrona przed pomówieniem, możliwości prawne.
 15. Prawo pracy. Ustawa o pracownikach samorządowych.
 16. Konflikty i ich rozwiązywanie w zespole pracowniczym.
 17. Ergonomia pracy zawodowej.
 18. Marketing praktyczny usług.
 19. Kształtowanie i rozwijanie zachowań pozytywnych w obszarze zawodowym.
 20. Trening kształtowania twórczości i innowacyjności w miejscu pracy.
 21. Koszty kwalifikowalne w projektach unijnych w okresie programowania 2014÷
 22. Dla Pełnomocników JST ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 23. Budżet obywatelski – zasady, wdrażanie, korzyści gminy

oraz inne zgodne z Państwa potrzebami 

Szkolenia od 5 do 20 godz. dydaktycznych.

 

SZKOLENIA DLA RADNYCH GMINNYCH/POWIATOWYCH

 1. Budowanie zaufania wyborców i relacji z wyborcami – nie ma problemu.
 2. Wystąpienia publiczne i prowadzenie dyskursu politycznego, oraz reakcja na obiekcje.
 3. Metody i zasady prowadzenia konsultacji społecznych formalnych i nieformalnych.
 4. Podstawy prawne samorządności lokalnej. Funkcjonowanie gminy/powiatu – przepisy prawne. Zadania i kompetencje gminy/powiatu. Statut gminy/powiatu.
 5. Wydawanie aktów normatywnych. Warsztaty pisania aktów.
 6. Przepisy prawne dotyczące oświadczeń majątkowych Radnych.
 7. Rada Gminy/ Powiatu Przewodniczący Rady, Biuro Rady, komisje  – zadania, prawa, obowiązki. Prawa i obowiązki Radnego.
 8. Nadzór Rady nad organami wykonawczymi – Starosta, Burmistrz, Wójt. Orzecznictwo w  zakresie kompetencji Rady, a kompetencji organów wykonawczych.
 9. Strategia rozwoju gminy, WPI.
 10. Gospodarka finansowa . Budżet gminy/powiatu. Ustawa o finansach publicznych.
 11. Partnerstwo Publiczno prywatne i Partnerstwo Publiczno Społeczne.
 12. Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami w gminie/powiecie.
 13. Możliwości i tryb pozyskiwania funduszy unijnych.
 14. Komisja Rewizyjna Rady Gminy / Powiatu. Kontrola i absolutorium – uregulowania  ustawy o finansach publicznych.
 15. Ochrona danych osobowych. Ochrona informacji. Udostępnianie danych. Wybrane elementy prawa prasowego.
 16. Prowadzenie kampanii wyborczej. Aspekty prawne i socjotechniczne. Sztuka przekonywania.
 17. Molestowanie, homofobia, mobbing w urzędzie, przeciwdziałanie, ochrona przed pomówieniem, możliwości prawne.
 18. Zarządzanie stresem. Wypalenie zawodowe. Techniki relaksacji.
 19. Budżet obywatelski – zasady, wdrażanie, korzyści gminy/powiatu

oraz inne zgodne z Państwa potrzebami

 Szkolenia od 5 do 20 godz. dydaktycznych.