Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, którego Liderem jest TOZCh ponownie uzyskał Akredytację MRPiPS

W związku ze złożonym dnia 2 lutego 2018 r. przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie wnioskiem o przyznanie akredytacji „AKSES” oraz na podstawie § 8 ust. 7 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”(Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.)Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie opinii komisji powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków o akredytację, w dniu 2 marca 2018 r. przyznał akredytację AKSES  Małopolskiemu Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzonemu przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus, Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego i Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych, nr wniosku 43_AKSES_2018.

Kolejna audycja w Radiu Kraków 26.01.2018

Zachęcamy do posłuchania kolejnej rozmowy jaką odbył Prezes Zarządu TOZCh Krzysztof Braś z Redaktorem Maciejem Motorem-Grelokiem w Radiu Kraków, która została wyemitowana w dniu 26 stycznia 2018 roku.

Rozmowa dotyczyła ekonomii społecznej w Małopolsce, spółdzielniach socjalnych, czynnikach sukcesu ekonomii społecznej, działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Małopolsce, Małopolskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej i wiele innych wątków.

II Posiedzenie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniach 07-08 kwietnia 2016r. odbyło się II Posiedzenie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w którym z ramienia naszego Towarzystwa uczestniczyli: Katarzyna Martyka i Krzysztof Braś. Podczas pierwszego dnia uczestniczyliśmy w warsztatach podczas których wypracowaliśmy materiał o zasadach funkcjonowania MKRES, a następnie Cezary Mieżejewski przybliżył projekty zmian w Wytycznych ważnych dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

12472775_1073996676007994_5700531830696221129_n

Podczas 2 dnia uczestniczyliśmy w wystąpieniu Przemka Piechockiego nt.:”Uspołeczniania zadań publicznych”, a potem podejmowaliśmy uchwały na temat:

 • wyboru przewodniczących Grup Roboczych Komitetu (Przewodniczącym grupy ds. Infrastruktury Wsparcia ES został nasz przedstawiciel Krzysztof Braś, a grupy ds. Marketingu – Olga Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych naszego OWESowego Partnera),
 • i przyjęcia do grona Członków MKRES Stowarzyszenia Cumulus (naszego drugiego OWESowego Partnera).

Jesteśmy ponownie Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości

Decyzją MRPiPS, Konsorcjum, którego nasze Towarzystwo jest Liderem, a partnerami Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus” oraz Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA, ponownie otrzymało status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

akses

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – MOWES

Informacje o projekcie

mowes

1 sierpnia 2012 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Jest on realizowany w całym województwie małopolskim w podziale na 5 subregionów przez partnerstwo, w skład którego wchodzą:

 • Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie (Lider Partnerstwa),
 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie,
 • Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie,
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie,
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

Projekt jest adresowany między innymi do:

 • osób fizycznych zainteresowanych zakładaniem podmiotów ekonomii społecznej – dla nich przewidziano szkolenia i doradztwo z zakresu zasad zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,
 • osób fizycznych chcących założyć spółdzielnię socjalną, a także przystąpić lub podjąć pracę w spółdzielni socjalnej – dla nich przewidziano wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej, wsparcie indywidualnego opiekuna w zakresie przygotowania biznesplanu, dotację w wysokości do 20 tys. zł na osobę zakładającą lub przystępującą do spółdzielni socjalnej oraz wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł miesięcznie przez 6-12 miesięcy,
 • podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa małopolskiego, do których adresowane są szkolenia z zarządzania PES, a także usługi z zakresu doradztwa biznesowego, usługi marketingowe, księgowe i prawne,
 • jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, instytucje polityki i pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego będą wspólnie z małopolskimi podmiotami ekonomii społecznej zawiązywać Lokalne Partnerstwa na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Wartość projektu: 8.204.256,48 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 – 30.06.2015

Strona projektu: www.mowes.tozch.edu.pl

Szczegółowe informacje o projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej znajdują się w poniższym dokumencie:

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej