„Aktywni zawodowo 30+”

Projekt współfinansowany w ramach Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Kwota dofinansowania: 828 451,60 zł

Projekt ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie woj. Małopolskiego w okresie 01.06.2018-30.04.2020 roku, poprzez realizację dla 65 osób w tym 34 K kompleksowego indywidualnie dostosowanego programu wsparcia aktywizacyjnego.
Grupę docelową projektu stanowią osoby 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zamieszkujące woj.małopolskie (pow. 50% uczestników projektu stanowią mieszkańcy powiatów, w których stopa bezrobocia przekracza średnią dla woj.małopolskiego), należące do co najmniej 1 z poniższych grup:

 • os. niepełnosprawne
 • os. powyżej 50 r.
 • Kobiety
 • os. o niskich kwalifikacjach
 • długotrwale bezrobotne
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem)

Działania:

 • pośrednictwo pracy
 • wsparcie Trenera pracy i Trenera Zatrudnienia Wspieranego
 • warsztaty aktywizacyjne i interpersonalne,
 • poradnictwo psychologiczne.
 • staże
 • subsydiowane zatrudnienie

Lider projektu:

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Garncarska 30
tel.: 32 645-19-98
e-mail: tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Partnerzy projektu:

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
32-600 Oświęcim
ul. Leszczyńskiej 7
tel./fax: 33 8475 475,
e-mail: szih@szih.pl
www.szih.pl

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
32-500 Chrzanów
ul. Grunwaldzka 5
tel./fax: 32 645 19 68
e-mail: biuro@armz.pl
www.armz.pl

Pliki do pobrania: