„Kuźnia Sukcesu na rynku pracy”

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Kwota dofinansowania: 902 367,25 zł

Projekt ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie województwa Małopolskiego (powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski) w okresie 01.06.2018-30.04.2020 roku, poprzez realizację dla 65 osób (w tym 34 kobiety) kompleksowego indywidualnie dostosowanego programu wsparcia aktywizacyjnego.
Grupę docelową projektu stanowią osoby 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zamieszkujące wyżej wymienione powiaty, należące do co najmniej 1 z poniższych grup:

– osoby niepełnosprawne
– osoby powyżej 50 roku życia
– kobiety
– osoby o niskich kwalifikacjach
– długotrwale bezrobotnych
– bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem)

Działania:

– pośrednictwo pracy
– wsparcie Trenera pracy i Trenera Zatrudnienia Wspieranego
– warsztaty aktywizacyjne i interpersonalne,
– poradnictwo psychologiczne.

Lider projektu:

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
Ul. Garncarska 30
tel.: (0-32) 645-19-98
e-mail: tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Partner projektu:

Chrzanowska Izba Gospodarcza
32-500 Chrzanów
ul. Rynek 16
tel./fax. 32 754 15 65
e-mail: biuro@chrzanowskaizba.pl
www. chrzanowskaizba.pl

Pliki do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie kandydata/ki na uczestnika/czkę projektu o dostarczeniu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Regulamin stażu