O Towarzystwie

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie założone w dniu 14 czerwca 1991 roku, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000006965, przez Sąd Rejonowy w Krakowie.

Misją TOZCh jest stymulowanie rozwoju społeczno – gospodarczego Polski, Małopolski i Powiatu Chrzanowskiego, poprzez kompleksowe i profesjonalne działania na rzecz ekonomii społecznej, lokalnych społeczności i kadr gospodarki.

Towarzystwo jest Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie małopolskim, akredytowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie uchwały nr 31 z dnia 23 października 2015r.

Działalność Towarzystwa jest prowadzona w trzech obszarach:

Pierwszy, główny polegający na:

–  prowadzeniu i realizowaniu działalności statutowej,

– pisaniu i realizowaniu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich od roku 2006 (w okresie od 02.2007r. ÷ 06.2015r. Towarzystwo zrealizowało 21 projektów na łączną kwotę 27 619 294,61 złotych).

Drugi polegający na:

– prowadzeniu od 01.2010r. Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, który uzyskał akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z dniem 28 października 2015 roku.

Trzeci polegający na prowadzeniu dwóch placówek:

  1. Instytut Doskonalenia Nauczycieli i Kadr „Edukacja”, którego celem jest organizowanie
    i prowadzenie: Szkoleń, kursów, konferencji, sympozjów, warsztatów i seminariów, kursów kwalifikacyjnych, punktów doradztwa, w tym zawodowego.
  2. Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, którego celem jest umożliwienie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.kryształy

W dniu 08.12.2008r. Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie zostało laureatem w kategorii: Edukacja i Nauka Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w roku 2008. 

 

Prowadzona działalność obejmuje także zagadnienia związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu grup defaworyzowanych, aktywizacją osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, przeciwdziałaniem patologii społecznej oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami i szeroko rozumianego tzw. „otoczenia biznesu”.

akredytacja

Celem Towarzystwa jest również aktywny udział w życiu społecznym, poszukiwanie i wdrażanie alternatywnych rozwiązań problemów aktywizacji zawodowej, podnoszenie kwalifikacji merytorycznych, zawodowych i osobowościowych pracowników, zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa instytucjonalnego i personalnego oraz działalności charytatywnej.

Nasz Zarząd:

Prezes Zarządu
Krzysztof Braś

V-ce Prezes Zarządu
Agata Filipek

Sekretarz Zarządu
Elżbieta Braś