Edukacja w Naszych Rękach

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie jest realizatorem Projektu:
Edukacja w naszych rękach

Czas realizacji projektu: 01 września 2008 – 30 maj 2009 roku
Wartość projektu: 48 459,60 zł.

Cel projektu:

  • Pobudzenie środowisk lokalnych odpowiedzialnych za edukację do podejmowania działań na rzecz rozwoju edukacji osób dorosłych i usług edukacyjnych na obszarze powiatu chrzanowskiego oraz promocja korzyści płynących z edukacji przez całe życie.

Beneficjenci ostateczni:

  • Pracownicy organizacji pozarządowych, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, ośrodków szkoleniowych, uczelni wyższych, przedsiębiorców oraz innych instytucji edukacyjno – oświatowych odpowiedzialnych za jakość i rozwój systemu edukacji osób dorosłych powiatu chrzanowskiego

W ramach projektu zostanie zorganizowany BEZPŁATNY CYKL WARSZTATÓW składający się z następujących modułów tematycznych:

  • „Źródła finansowania edukacji ustawicznej” – 5 godz,. dyd.
  • „Zasady przygotowywania wniosków aplikacyjnych do zewnętrznych źródeł finansowania, w tym do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – 20 godz. dyd.
  • „Księgowość i sprawozdawczość projektów edukacyjnych” – 15 godz. dyd.
  • „Kształcenie ustawiczne – znaczenie, cele, możliwości” – 5 godz. dyd.
  • „Procedury prawne zakładania i funkcjonowania instytucji szkoleniowych” – 5 godz. dyd.
  • „Badanie potrzeb szkoleniowych osób dorosłych” – 10 godz. dyd.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

  • Każdy Uczestnik sam wybiera moduły tematyczne, w których chce wziąć udział
  • Każdy Uczestnik uzyskuje świadectwo uczestnictwa w projekcie

Zgłoszeń do udziału w Projekcie należy dokonywać osobiście w Biurze Projektu w siedzibie TOZCh w Chrzanowie,
ul. Janiny Woynarowskiej 1, pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 w terminie do 30 września 2008 roku.

Ułatwienia dostępu