Misją TOZCh jest stymulowanie rozwoju społeczno – gospodarczego Polski, Małopolski i Powiatu Chrzanowskiego, poprzez kompleksowe i profesjonalne działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości, lokalnych społeczności i kadr gospodarki.

W naszym zespole nie ma przypadkowych osób, realizacji, projektów. Wszystko, co robimy, robimy z myślą o efektywnym wykorzystaniu czasu, energii, zasobów.  Od prawie 30 lat koncentrujemy się na tym, by w indywidualny sposób wspierać organizacje i przede wszystkim ludzi, którzy je tworzą. Kluczowe dla nas są relacje, to one łączą ludzi i biznesy. Dlatego zawodowo zajmujemy się ich budowaniem, umacnianiem, rozwijaniem.

Czym się wyróżniamy:

 • Elastyczność i dopasowaniem do klienta.
 • Najwyższa staranność o zaspokojenie potrzeb klienta.
 • Praktyka i jeszcze raz praktyka! – proponujemy wyłącznie sprawdzone rozwiązania.

Z kim współpracujemy:

 • firmy i start up’y (projekty szkoleniowe, procesy rozwojowe, projekty biznesowe, doradztwo biznesowe, coaching biznesowy, symulacje mentorskie, dywersyfikacja portfela i pozyskiwanie dodatkowych funduszy, pomoc prawna i finansowa, dotacje na rozpoczęcie działalności, pożyczki preferencyjne)
 • organizacje non-profit (projekty szkoleniowe, doradztwo i coaching, warsztaty, wystąpienia, zdobywanie doświadczeń, dotacje, granty)
 • menedżerowie (rozwój kompetencji menedżerskich, projekty rozwoju osobistego, treningi indywidualne z wykorzystaniem, techniki coachingowe i mentoringowe)
 • zespoły obsługi klienta, w tym handlowe (warsztaty rozwoju kompetencji, symulacje sprzedażowe, treningi sprzedażowe i budowania runku, audyty słabych i mocnych stron działów obsługi klienta i sprzedaży)
 • osoby indywidualne zainteresowane rozwojem osobistym i zawodowym (szkolenia rozwojowe, poszukiwanie nowych możliwości zawodowych z wykorzystaniem elementów programu Spadochron)

We wszystkich naszych działaniach najważniejsze są dla nas RELACJE.

W codziennej pracy kierujemy się zestawem wartości uniwersalnych:

 • UCZCIWOŚĆ – w relacjach z klientem i w stosunku do samych siebie.
 • PROFESJONALIZM – jesteśmy prosecjonalni i tego oczekujemy od współpracujących, działamy zawsze za 100%.
 • EFEKTYWNOŚĆ – zawsze dążymy do osiągania najlepszych rezultatów, do maksimum satysfakcji naszych klientów.
 • PASJA – bez niej trudno być w czymś dobrym, dlatego robimy wszystko z pełnym zaangażowaniem, jeśli chcesz zapalać innych – samemu trzeba płonąć.
 • ROZWÓJ – nie chcemy się zatrzymać w miejscu, uwielbiamy rozwijać siebie i innych.

Dlaczego my?

 • Tylko praktyczne rozwiązania – przekazywanie wiedzy opieramy wyłącznie o sprawdzone rozwiązania, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w taki sposób, aby nasz klient mógł to wykorzystać w praktyce. Szkolenia to przede wszystkim praktyczne przykłady, symulacje i ćwiczenia, które odnoszą się do realnego funkcjonowania uczestników. Doradztwo i mentoring opieramy wyłącznie w bogate doświadczenie jakie posiadamy, a który gwarantuje zespół naszych ekspertów.
 • Pomagamy i pozwalamy Ci się rozwinąć – dzielimy się sprawdzonymi rozwiązaniami, ale pamiętamy również, że w kodeksie coachingowym jedną z najważniejszych zasad jest to, że klient sam decyduje co jest dla niego najlepsze, dlatego cały czas będziemy wspierać Cię w Twoim rozwoju.
 • Najpierw chcemy poznać Twoje potrzeby – dzięki doświadczonemu zespołowi posiadamy bardzo wszechstronną wiedzę i doświadczenie w pracy z klientami, w obszarach zarządczych, pracy zespołowej, interakcji międzyludzkich oraz w rozwoju osobistym

Co robimy? – wybrana oferta:

 1. szkolenia:
 2. doradztwo biznesowe, finansowe i prawne,
 3. coaching biznesowy
 4. coaching grupowy i indywidualny.

Oferujemy Stworzyliśmy zespół, specjalizujący się m.in. w:

 • budowaniu strategii rozwoju firmy, eksportu, produktu,
 • zarządzaniu zmianą, zasobami ludzkimi, procesami,
 • obsłudze klienta,
 • negocjacjach,
 • motywowaniu, przywództwie i liderowaniu,
 • zarządzaniu projektami,
 • rozwiązaniach usprawniających funkcjonowanie firm IT,
 • sprzedaży,
 • marketingu,
 • komunikacji i prezentacji,
 • budowaniu strategii rozwoju firmy,
 • HR.

Organizujemy szkolenia dedykowane, w formie wyjazdowej i stacjonarnej oraz w formule otwartej.

Realizując szkolenia stosujemy elementy wykładowe, techniki coachingowe, pracę warsztatową. W celu utrwalenia i integracji wiedzy wykorzystujemy ćwiczenia, realne przykłady oraz wymianę doświadczeń poprzez dyskusje w grupie.

Zapraszamy do współpracy:

 • e-mail: tozch@tozch.edu.pl
 • tel.: 575-606-511

Trochę więcej informacji o naszej działalności.

Od 2010 roku jedną z wiodących działalności podejmowanych jest działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i ekonomii społecznej w Małopolsce. W tym celu TOZCh nieprzerwalnie od 2010 roku prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który zajmuje się różnymi formami wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, służącymi profesjonalizacji, ekonomizacji i rozwojowi tych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych, a także prowadzi działania związane z rozwojem przedsiębiorczości, tj: szkolenia i doradztwo dla firm i osób chcących założyć działalność gospodarczą.

W dniu 08.12.2008r. Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie zostało laureatem w kategorii: Edukacja i Nauka Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Po 10 latach w dniu 12 grudnia 2018 TOZCh ponownie otrzymało tą nagrodę, tym razem za działalność w kategorii: „Gospodarka i Zrównoważony Rozwój”.

TOZCh zatrudnia personel, który posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie w pisaniu wniosków aplikacyjnych oraz w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

TOZCh i jego działania na rzecz wspieranie przedsiębiorstw i ekonomii społecznej w liczbach:

 • Ponad 15.500 godzin usług doradczych z zakresu zakładania podmiotów gospodarczych oraz prowadzenia tych podmiotów. Tematyka: aspekty prawne, podatkowe, finanse, przygotowanie biznesplanu, planowanie strategiczne, określanie celów biznesowych, modele biznesowe, promocja, rentowność przedsięwzięcia, marketing, poszukiwanie nowych rynków zbytu.
 • Ponad 370 firm i podmiotów objętych usługami doradczymi.
 • Ponad 290 firm wspartych dotacjami.
 • Około 600 dotacji i 20 pożyczek na utworzenie firmy lub miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
 • Blisko 200 podmiotów współpracujących przy organizacji staży dla osób bez pracy.

TOZCh:

 • Jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod poz. 12/00007/2017
 • Jest niepubliczną Agencją Zatrudnienia wpisaną do krajowego rejestru Agenzji Zatrudnienia pod poz. 11544
 • Posiadamy znak jakości usług edukacyjnych i szkoleniowych, który świadczy o wysokim standardzie usług szkoleniowych i doradczych jakie świadczymy.
  Procedura (wraz z załącznikami) realizacji usług szkoleniowo-doradczych na potrzeby Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych – obowiązująca od 2020 roku. Procedura MSUES + załączniki
  Aktualna wersja Standardów MSUES znajduje się TUTAJ
 • Od 2016 roku nieprzerwalnie jest Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości – Akredytacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Aktualnie obowiązujące Standardy OWES znajdują się TUTAJ.

Towarzystwo Oświatowe prowadzi swoją działalność od 1991 roku i od tego czasu jest jedną z najaktywniejszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Obecna działalność skupia się głównie wokół: wspierania podmiotów ekonomii społecznej, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i rozwijaniu postaw przedsiębiorczych. Z racji swojej lokalizacji nasze działania są w głównej mierze skierowane głównie do mieszkańców Małopolski, jednakże część działań prowadzimy poza terenem województwa.

W okresie swojej 29-letniej działalności TOZCh założyło i prowadziło niżej wyszczególnione placówki edukacyjne i oświatowe:

 1. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
 2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chrzanowie
 3. Policealna Szkoła Biznesu i Technologii Informatycznych w Chrzanowie
 4. Instytut Doskonalenia Nauczycieli i Kadr „EDUKACJA” w Chrzanowie

Z powodu drastycznych zmian demograficznych i spadku zainteresowania kształceniem niepublicznym w/w placówki zostały zlikwidowane, a w dalszym ciągu prowadzone jest Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Chrzanowie od 2007 roku. W wymienionych placówkach kształciło się kilkanaście tysięcy osób.

Celem Towarzystwa jest aktywny udział w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem regionu, a zwłaszcza poszukiwanie i wdrażanie alternatywnych rozwiązań dla problemów, jakimi borykają się samorządy lokalne i podmioty gospodarcze w zakresie aktywacji zawodowej, podnoszenia kwalifikacji merytorycznych i osobowościowych pracowników, zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa instytucjonalnego i personalnego oraz działalności charytatywnej.

Główne obszary działalności TOZCh:

 1. Wspieranie aktywności zawodowej i rozwój przedsiębiorczości
  Przedmiotowe działania prowadzone są w formie w/w projektów, ale też w formie bieżących działań mających na celu wzmocnienie konkurencyjności firm poprzez: dotacje, pożyczki, szkolenia, warsztaty, doradztwo, coaching. Na bieżąco prowadzone są również działania skierowane do przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania ich działalności.
 2. Wspieranie ekonomii społecznej
  Działania prowadzone poprzez:
  • Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – prowadzony w formule partnerskiej (Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie – Lider konsorcjum) wraz z:
   • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
   • Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
   • Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
   • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”
  • od 2015 roku członkostwo w Małopolskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej, a wcześniej jeden z członków inicjatorów powstania Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej w Małopolsce, którego MKRES jest następstwem,
  • stałą współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie i Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
 3. Wspieranie rozwoju edukacji i oświaty
  Stałe prowadzenie działań Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, w tym bieżące prowadzenie szkoleń dla podmiotów zewnętrznych: jednostek samorządu, przedsiębiorstw, innych podmiotów, w tym również ngosów.

Trwale współpracujemy z:

 1. Chrzanowską Izbą Gospodarczą
 2. Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej
 3. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej
 4. Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego
 5. Fundacją Rozwoju Regionu Rabka
 6. Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
 7. Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS
 8. Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu
 9. Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie
 10. Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie
 11. wieloma gminami i powiatami i ich jednostkami organizacyjnymi,
 12. wieloma organizacjami pozarządowymi z obszaru Małopolski i nie tylko,
 13. wieloma firmami z sektora MŚP, szczególnie z terenu Małopolski Zachodniej.