Kuźnia Sukcesu na rynku pracy

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Kwota dofinansowania: 902 367,25 zł

Projekt ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie województwa Małopolskiego (powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski) w okresie 01.06.2018-30.04.2020 roku, poprzez realizację dla 65 osób (w tym 34 kobiety) kompleksowego indywidualnie dostosowanego programu wsparcia aktywizacyjnego.
Grupę docelową projektu stanowią osoby 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zamieszkujące wyżej wymienione powiaty, należące do co najmniej 1 z poniższych grup:

 • osoby niepełnosprawne
 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • długotrwale bezrobotnych
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem)

Działania:

 • pośrednictwo pracy
 • wsparcie Trenera pracy i Trenera Zatrudnienia Wspieranego
 • warsztaty aktywizacyjne i interpersonalne,
 • poradnictwo psychologiczne.

Lider projektu:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
  32-500 Chrzanów
  Ul. Garncarska 30
  tel.: (0-32) 645-19-98
  e-mail: tozch@tozch.edu.pl
  www.tozch.edu.pl

Partner projektu:

 • Chrzanowska Izba Gospodarcza
  32-500 Chrzanów
  ul. Rynek 16
  tel./fax. 32 754 15 65
  e-mail: biuro@chrzanowskaizba.pl
  www. chrzanowskaizba.pl

Pliki do pobrania: