MPOWER – Praca dla młodych w MZ

„MPOWER – Praca dla młodych w MZ”
Projekt realizowany w ramach:
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Priorytet I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt ma na celu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób młodych do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególnie osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), zamieszkujących i uczących się w województwie małopolskim, poprzez wspieranie aktywności, samodzielności i odpowiedzialności osób młodych na rynku pracy oraz promowanie zaangażowania społecznego tychże osób.

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 31.01.2022 roku.

Grupę docelową projektu stanowią: 

 • osoby od 15 – 29 roku życia, pozostające bez pracy,
 • zamieszkujące tereny wiejskie województwa małopolskiego,
 • osoby niepracujące — bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (w ostatnich 4 tygodniach przed przystąpieniem do projektu nie brały udziału w tego typu formach aktywizacji finansowanej ze środków publicznych),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby bez kwalifikacji/doświadczenia zawodowego,
 • młody rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka,
 • niebędące uczestnikami innego projektu realizowanego na terenie woj. Małopolskiego w ramach Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferowane formy wsparcia:

 • poradnictwo indywidualne/doradztwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • kursy/szkolenia,
 • bony szkoleniowe,
 • staże,
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej,
 • zatrudnienie subsydiowane.

Kontakt:

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
32-500 Chrzanów,
ul. Garncarska 30
tel. 32 645 19 98;
e-mail: tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu .pl

 • Lider projektu:
  • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
   32-500 Chrzanów;
   ul. Garncarska 30
   tel.: (0-32) 645-19-98;
   e-mail: tozch@tozch.edu.pl
   www.tozch.edu.pl
 • Partner projektu:
  • Chrzanowska Izba Gospodarcza
   32-500 Chrzanów;
   ul. Rynek 16
   tel./fax. 32 754 15 65;
   e-mail: biuro@chrzanowskaizba.pl
   www. chrzanowskaizba.pl

Kwota dofinansowania projektu: 897 295,18 zł

Pliki do pobrania – kursy, szkolenia, staże, zatrudnienie subsydiowane:

Pliki do pobrania – działalność gospodarcza:

Harmonogramy:

Listy rankingowe: