Akademia Kreatywnej Kariery

Projekt  „Akademia Kreatywnej Kariery”


realizowany przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy

Nazwa Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu

Instytucja: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Tytuł projektu: Akademia Kreatywnej Kariery

Okres realizacji projektu: od 2019-08-01 do 2022-04-30

Cel Główny:

Zdobycie i doskonalenie umiejętności, kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy, przez osoby młode od 15 do 29 r. ż., które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe poprzez ich aktywizację społeczną i podniesienie swoich kompetencji społecznych

W ramach proj. działania nakierowane są na angażowanie młodych odbiorców w aktywność społeczną i wolontariat. Priorytetowym kierunkiem jest  identyfikacja oraz uaktywnienie tkwiących w każdym uczestniku predyspozycji i zdolności, co pozwoli rozwinąć ich kompetencje społeczne i wyposaży osoby młode w umiejętność wykorzystywania ich własnego potencjału osobistego zarówno na etapie przygotowywania się i wchodzenia na rynek pracy, jak i na różnych etapach rozwoju ich kariery zawodowej.

W ramach projektu powstanie Akademia Kreatywnej Kariery, w której uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne w ramach 15 Kompetencji Społecznych  – ważnych na rynku pracy tj.:

 1. Doradzać innym
 2. Pracować w zespole
 3. Posługiwać się mową ciała
 4. Instruować inne osoby
 5. Przewodzić innym osobom
 6. Posiadać kompetencje międzykulturowe
 7. Wypracowywać kompromis
 8. Motywować innych
 9. Wspierać współpracowników
 10. Stosować techniki zadawania pytań
 11. Przekazywać informacje o faktach
 12. Zwracać się do słuchaczy
 13. Przyjmować konstruktywną krytykę
 14. Wchodzić w interakcję z innymi osobami
 15. Przekonywać inne osoby

Idea  „Akademii Kreatywnej Kariery”  jest oparta o nowoczesne metody nauczania poprzez tworzenie innowacji na kreatywnym i multidyscyplinarnym podejściu do podejmowania wyzwań i rozwiązywania rzeczywistych problemów

Działania edukacyjne w AKK będą bazować na „learning by doing,” gdzie uczestnikom zajęć nie prezentuje się gotowych rozwiązań, ale samodzielnie definiują  problemy i poszukują możliwe rozwiązania.  Aby uczestników osiągnęli założone cele w zdobywaniu Kompetencji społecznych   należy odpowiednio połączyć  wiedzę i ich działanie poprzez doświadczanie:

 • osobiste poprzez personalizację – metauczenie się,
 • nauczanie poprzez zabawę w AKK – poprzez gry edukacyjne w formie „grywalizacji”,
 • oparte na współpracy – w gronie rówieśników i użyciem mediów społecznościowych,
 • bliskie rzeczywistości – poprzez edukację przez całe życie, nieformalną i kontekstową,
 • poprzez multimodalność i wykorzystanie nowych technologii, rzeczywistość rozszerzoną,  „snack learning” – jako edukacja w małych porcjach

Kolejnym etapem w doskonaleniu KS będą aktywizacja uczestników w formie Aktywnych Wolontariuszy podejmujących inicjatywy lokalne odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnej i rozwiązujące problemy społeczne danej lokalnej wspólnoty. Uczestnicy  jako  Aktywni Wolontariusze w tych działaniach będą samodzielni, oddolnie inicjujący działania, czynnie włączający się w inicjatywy podmiotów III sektora, będą testowali i prototypowali swoje kompetencje społeczne w sposób aktywny, przy wsparciu wykwalifikowanych specjalistów i NGOs. W szczególności uwzględnią w swoich działaniach wolontariat związany m.in. z solidarnością międzypokoleniową, pomocą potrzebującym członkom wspólnoty lokalnej.

Na ostatnim etapie uczestnictwa w projekcie, każdy uczestnik stworzy swoje pierwsze osobiste profesjonalne  „Portfolio”. Każdy uczestnik będzie mógł przedstawiać potencjalnemu pracodawcy przedmiotowy dokument, który opisuje jego doświadczenie wyniesione z projektu. Sumarycznie podsumowuje jego zdobytą wiedzę oraz zwiera jego mocne strony i z zakresu nabytych KS.

Zapraszamy do udziału!

Pliki do pobrania: