MPOWER – Młodzi gotowi do akcji

„MPOWER – Młodzi gotowi do akcji”
Projekt realizowany w ramach:
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Priorytet I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt ma na celu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób młodych do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególnie osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET), zamieszkujących i uczących się w 1 z powiatów: chrzanowski, oświęcimski, brzeski, tarnowski, m. Tarnów poprzez wspieranie aktywności, samodzielności i odpowiedzialności osób młodych na rynku pracy oraz promowanie zaangażowania społecznego tychże osób.

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 – 28.02.2022 roku.

Grupę docelową projektu stanowią:

 • osoby od 15 – 29 roku życia, pozostające bez pracy,
 • zamieszkujące tereny wiejskie w/w powiatów,
 • osoby niepracujące — bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (w ostatnich 4 tygodniach przed przystąpieniem do projektu nie brały udziału w tego typu formach aktywizacji finansowanej ze środków publicznych),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby bez kwalifikacji/doświadczenia zawodowego,
 • młody rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka,
 • niebędące uczestnikami innego projektu realizowanego na terenie woj. Małopolskiego w ramach Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferowane formy wsparcia:

 • poradnictwo indywidualne/doradztwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • kursy/szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym dla uczestników projektu,
 • staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym dla uczestników projektu,
 • zatrudnienie subsydiowane,
 • indywidualne wsparcie mentorskie w ramach zdobycia i doskonalenia kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy.

Kontakt:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
  32-500 Chrzanów,
  ul. Garncarska 30
  tel. 32 645 19 98;
  e-mail: tozch@tozch.edu.pl
  www.tozch.edu .pl

Lider projektu:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
  32-500 Chrzanów;
  ul. Garncarska 30
  tel.: (0-32) 645-19-98;
  e-mail: tozch@tozch.edu.pl
  www.tozch.edu.pl

Partner projektu:

 • Chrzanowska Izba Gospodarcza
  32-500 Chrzanów;
  ul. Rynek 16
  tel./fax. 32 754 15 65;
  e-mail: biuro@chrzanowskaizba.pl
  www. chrzanowskaizba.pl

Kwota dofinansowania projektu: 773 923,53 zł

Pliki do pobrania: