Projekt Czas Na Biznes

Informujemy, że od dnia 16.08.2016 r. do 23.08.2016 r. rozpoczynamy nabór uczestników do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego

W procesie rekrutacji przyjęte zostały następujące kryteria formalne:

 • Zgłoszenie do projektu musi zostać złożone na Formularzu rekrutacyjnym zgodnie
  z załącznikiem nr 1 do Regulaminu rekrutacji w projekcie.
 • Formularz rekrutacyjny podlega ocenie jedynie w przypadku złożenia go
  w biurze projektu lub punkcie obsługi w wyznaczonym terminie.
 • Formularz rekrutacyjny musi zostać złożony w dwóch tożsamych wersjach: dwa egzemplarze w wersji papierowej (dwa oryginały lub oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) i w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD).
 • Wersja elektroniczna formularza musi być zapisana w formacie „word” (doc/docx).
 • Wszystkie pola Formularza rekrutacyjnego w części A, części B i w części C – oświadczenia, muszą zostać wypełnione i czytelnie podpisane w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Część B Formularza Rekrutacyjnego nie może zwierać więcej niż 10 000 znaków (ze spacjami).
 • Każda osoba aplikująca do projektu musi obligatoryjnie złożyć wraz z Formularzem rekrutacyjnym Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis/ Oświadczenie
  o uzyskanej pomocy de minimis.

Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych określonych § 5 ust. 1, z uwzględnieniem  § 4 ust. 16, skutkuje odrzuceniem Formularza rekrutacyjnego i pozostawieniem go bez dalszej oceny. Część B Formularza nie jest oceniana.

Jednocześnie jeżeli na etapie weryfikacji  formalnej Formularza rekrutacyjnego stwierdzi się, iż kandydat nie przynależy do grupy docelowej określonej w projekcie i nie spełnia warunków wymienionych § 3, Formularz rekrutacyjny kandydata nie podlega dalszej ocenie.

Oceny kandydatów pod względem przynależności do grupy docelowej dokonuje się na podstawie części A i części C Formularza rekrutacyjnego oraz dołączonego załącznika.

Niespełnienie kryterium przynależności do grupy docelowej przedstawionych w części A, części C i w załączniku do formularza skutkuje odstąpieniem od oceny merytorycznej  (część B Formularza).

Ułatwienia dostępu