ROZEZNANIE RYNKU NR 1/06/KSnRP/TOZCH/2018 dotyczące ustalenia ceny rynkowej zaangażowania Doradcy/-czyni Klienta

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/06/KSnRP/TOZCH/2018 dotyczące ustalenia ceny rynkowej zaangażowania Doradcy/-czyniKlienta dokonującego/cej diagnozy aktualnejsytuacji społecznej oraz edukacyjno-zawodowej uczestników projektu oraz opracowujący/aIndywidualny Plan Działania (IPD) w projekcie „Kuźnia Sukcesuna rynku pracy” realizowanego przezTowarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej wChrzanowie na mocy umowy odofinansowanie nr RPMP.08.02.00-12-0142/18-00, w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie8.2. Aktywizacja zawodowa.

Pliki do pobrania:

Ułatwienia dostępu