Rozeznanie rynku NR 1/10/CNP30+/TOZCH/2020

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/10/CNP30+/TOZCH/2020 dotyczące ustalenia ceny rynkowej zaangażowania Doradcy/-czyni  Zawodowego dokonującego/cej diagnozy aktualnej sytuacji społecznej oraz zawodowej uczestników projektu oraz opracowujący/a Indywidualny Plan Działania (IPD) w projekcie Czas na pracę 30+ realizowanego przez Partnera Projektu: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie na mocy umowy o dofinansowanie nr RPMP.08.02.00-12-0209/20, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa.

Pliki do pobrania:

Ułatwienia dostępu