Gimnazjum Kluczowych Kompetencji

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie zaprasza do udziału w projekcie
„Gimnazjum kluczowych kompetencji”

Projekt „Gimnazjum kluczowych kompetencji” jest współfinansowany z Europejskeigo Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie: 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer projektu: WND-POKL.09.01.02-12-119/12

Lider Projektu:
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
ul. Janiny Woynarowskiej 1
32-500 Chrzanów
tel./fax: (0-32) 623 32 18,
e-mail: tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Partner Projektu:
Gmina Babice
ul. Krakowska 56
32-551 Babice
tel/fax : (32) 613 40 13
e-mail: poczta@babice.pl
www.babice.pl

Okres trwania projektu: 01.03.2013r. – 30.06.2015r.
Wartość dofinansowania: 841.356,01zł

Cel ogólny:
Podniesienie jakości edukacji w 4 gimnazjach z Gminy Babice oraz zwiększenie szans edukacyjnych 250 Uczniów poprzez wdrożenie programów rozwojowych w tych szkołach w okresie 01.03.2013r-30.06.2015r.

Grupa docelowa:

  • 4 Gimnazja działające przy Zespołach Szkół w: Babicach, Jankowicach, Mętkowie oraz Zagórzu
  • 12 Nauczycieli Gimnazjów
  • Uczniowie klas 3 wykazujący trudności w nauce – zajęcia wyrównawcze
  • Uczniowie klas 1-3 osiągający dobre wyniki w nauce przedmiotu – zajęcia rozwojowe,
  • Wszyscy Uczniowie klas 3-cich z 4 Gimnazjów – poradnictwo edukacyjno-zawodowe

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!