Informacje o Tarczy 6.0

Informujemy, że w nocy zakończyły się prace nad Tarczą 6.0 (tzw. tarczą branżową), czyli ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Informacje, które przesyłamy są pewne na 99% (ponieważ jeszcze na stronie Sejmu nie ma opublikowanego tekstu ostatecznego ustawy).

 

Co wynika z proponowanych przepisów?

Zwolnienie ze składek ZUS też pod warunkiem spadku obrotów

Ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Warunkiem zwolnienia jest:

 1. posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako przeważającego,
 2. prowadzenie działalności 30 września 2020 r.,
 3. zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,
 4. wykazanie, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019r.

Wniosek do ZUS można złożyć do 31 stycznia 2021 r. Płatnicy składek, którzy skorzystają ze zwolnienia, będą zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba że są zwolnieni z obowiązku jej składania.

Kody PKD kwalifikują do zwolnienia ze składek ZUS?

 • 71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
 • 81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 • 82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach)
 • 89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
 • 10.A (restauracje)
 • 10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 • 29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 • 30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 • 11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)
 • 14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo)
 • 14 (projekcję filmów lub nagrań wideo)
 • 20.Z (działalność fotograficzna)
 • 21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 • 90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu)
 • 30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
 • 51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy)
 • 52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne)
 • 53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa),
 • 59.A (nauka języków obcych),
 • 59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe),
 • 10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego),
 • 90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
 • 90.D (działalność paramedyczna)
 • 01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych)
 • 02.Z (wspomaganie przedstawień)
 • 04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy),
 • 02.Z (muzea),
 • 11.Z (działalność obiektów sportowych)
 • 13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness)
 • 19.Z (pozostała działalność sportowa)
 • 21.Z (działalność wesołych miasteczek)
 • 29.A (działalność pokojów zagadek)
 • 29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana)
 • 29.Z (pozostała działalność rozrywkowa)
 • 04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej)

Ponadto firmy z kodami: 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z mogą zostać objęte zwolnieniem ze składek ZUS od  1 lipca 2020 r. do  30 września 2020 r., jeżeli

 1. były zgłoszone jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r.
 2. przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie był niższy co najmniej o 75 proc. stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. (naszym zdaniem odpowiednio chodzi o lipiec, sierpień albo wrzesień – 2020 – odpowiednio 1, 2 lub 3 miesiące mogą zostać zwolnione).

 

W związku z tym, że przepisy jeszcze nie weszły w życie, a za listopad należy zapłacić ZUS do dzisiaj można złożyć wniosek o odroczenie płatności (RCU) – komunikat w tej sprawie pod linkiem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/tarcza-6_0-projektowane-zmiany/3722049?fbclid=IwAR2brLaQjmGF2mxPyJf3KL0c5_WSUR4r9PRBY6tdOQVKwyYZr8kjy_UmZfA

 

Świadczenie postojowe – warunek 40 proc. spadek obrotów

Ustawa zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla prowadzących działalność na dzień 30 września 2020 r.

Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest:

 1. posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego,
 2. uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc. przychodu z tej działalności, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Lista kodów PKD (lista nie jest pewna, ponieważ w różnych źródłach podawano informacje, że została okrojona):

 • 71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
 • 81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 • 82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)
 • 89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
 • 10.A (restauracje)
 • 10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 • 29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 • 30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 • 11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)
 • 14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo)
 • 20.Z (działalność fotograficzna)
 • 21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 • 90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu)
 • 30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
 • 51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)
 • 52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne),
 • 53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa),
 • 59.A (nauka języków obcych),
 • 59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe)
 • 10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego),
 • 52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu,
 • 53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu
 • 59.A (nauka języków obcych),
 • 59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe),
 • 10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego),
 • 90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
 • 90.D (działalność paramedyczna)
 • 04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie
 • 02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie
 • 11.Z (działalność obiektów sportowych)
 • 13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)
 • 19.Z (pozostała działalność sportowa)
 • 21.Z (działalność wesołych miasteczek)
 • 04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Ponadto osobom, które jako rodzaj przeważającej działalności, mają kod 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z przysługuje prawo do dodatkowego postojowego, jeżeli: przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

 

Mikropożyczka w wysokości 5 tys. zł

Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający do 9 osób), będą mogli się starać o dotacje do wysokości 5 tys. zł. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności ma przyznawać starosta ze środków Funduszu Pracy. Będą się mogły starać o nie przedsiębiorcy, którzy:

 1. prowadzili działalność na dzień 30 września 2020 roku,
 2. odnotowali w październiku lub listopadzie 2020 roku spadek obrotów o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu z października lub listopada 2019 roku.

Dotacja nie będzie mogła być udzielona firmie, która zawiesiła działalność na dzień 30 września 2020 roku.

 

Jakie kody PKD kwalifikują do mikropożyczki:

 • 71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
 • 81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 • 82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach)
 • 89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
 • 10.A (restauracje)
 • 10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 • 29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 • 30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 • 11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)
 • 20.Z (działalność fotograficzna)
 • 21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 • 30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
 • 51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy)
 • 52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 • 59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 • 10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 • 90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
 • 90.D (działalność paramedyczna)
 • 01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych)
 • 02.Z (wspomaganie przedstawień)
 • 04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie
 • 02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie
 • 11.Z (działalność obiektów sportowych)
 • 13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness)
 • 19.Z (pozostała działalność sportowa)
 • 21.Z (działalność wesołych miasteczek)
 • 29.A (działalność pokojów zagadek)
 • 29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana)
 • 29.Z (pozostała działalność rozrywkowa)
 • 04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej)

Ponadto formy, które wykażą ponad 40 proc. spadek przychodów, zyskają 5 tys. zł dotacji.

 

Źródło:

https://www.prawo.pl/biznes/zwolnienia-ze-skladek-zus-postojowe-tarcza-60-jakie-kody-pkd-dla,504072.html?fbclid=IwAR13M9uCG9JKFNW35Jau4NxabBPz0dwhZ0dLWpOe7Jg9L9mrYjPXMjk4wnY