Inwestujmy W Młodzież – To Się Opłaca

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie jest realizatorem Projektu:
Inwestujmy w młodzież – to się opłaca
współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
oraz ze środków własnych TOZCh w Chrzanowie.
Czas realizacji projektu: 01 sierpnia – 31 grudnia 2007 roku.
Wartość projektu: 35 000,00 zł.
Cel projektu: aktywizacja rozwoju intelektualnego młodzieży, poprzez ułatwienie im dostępu do nowych form edukacji, pozwalających wyposażyć ich w nową wiedzę i umiejętności.

 

  • Działania Projektu skierowane są do młodzieży w wieku do 24 lat:

 

 • szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, pochodzącej z obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich takich jak: Alwernia, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, oraz w gminy wiejskiej: Babice
 • pochodzącej z rodzin korzystających ze świadczeń OPS na terenie tych gmin
 • niepełnosprawnej z terenu w/w gmin
 • pochodzącej z rodzin patologicznych z terenu w/w gmin
 • bezrobotnej z terenu tych gmin
  • W ramach działań Projektu przewiduje się przeprowadzenie dwóch kursów:

 

 • „Kurs języka angielskiego z elementami języka ekonomicznego, administracyjnego i prawniczego” – 60 godz. dyd.
 • Grafika komputerowa i budowa stron WWW – 60 godz. dyd. oraz dodatkowo dla uczestników w/w kursów trzech 1-dniowych szkoleń:
  • „Automotywacja”
  • „Metody poszukiwania pracy oraz formy i rodzaje zatrudnienia”
  • „Źródła pozyskiwania funduszy na dalszą edukację – przegląd programów stypendialnych i instytucji przyznających stypendia”

 

Udział w kursach i szkoleniach jest bezpłatny!
Ze względu na charakter realizowanego wsparcia kurs języka angielskiego odbywać się będzie w trzech 15-osobowych grupach, zakończony egzaminem sprawdzającym, podobnie jak kurs grafiki komputerowej i budowy stron WWW, zakończony egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz przygotowaniem strony WWW przez każdą z grup.
Uczestnicy uzyskają certyfikat uczestnictwa w kursach! Zajęcia odbywać się będą w trakcie tygodnia, w godzinach popołudniowych.

 

Działania Projektu będą realizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chrzanowie.

Zgłoszeń do udziału w Projekcie należy dokonać w biurze Projektu przy ul. Janiny Woynarowskiej 1, w pokoju nr 16
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w terminie od 03 do 10 września 2007 roku.
Regulamin uczestnictwa, Formularz zgłoszeniowy oraz wzór Umowy uczestnictwa w Projekcie dostępne będą na stronie internetowej w terminie 03-10 września 2007 roku.

 

Projekt „Inwestujmy w młodzież – to się opłaca” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie.