Kapitał na Start

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowi
serdecznie zaprasza do udziału w projekcie:

  • Poniżej przedstawiamy założenia projektu oraz działania zaplanowane do realizacji:
 • Celem projektu jest wsparcie samozatrudnienia osób bezrobotnych zamieszkałych w powiecie chrzanowskim i oświęcimskim w okresie od 02.09.2013 do 30.06.2015.
 • Grupą docelową projektu są osoby bezrobotne zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat chrzanowski lub oświęcimski w województwie małopolskim (w tym: 50% stanowić będą osoby poniżej 25 roku życia) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
  UWAGA!
  *osoby zarejestrowane w Ewidencji działalności Gospodarczej, KRS, CEIDG lub prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu są wyłączone z możliwości udziału w projekcie „Kapitał na start!”.

Obszar realizacji projektu: Powiat chrzanowski i oświęcimski w województwie małopolskim

Rekrutacja Uczestników: II połowa października 2013 r. (5 dni roboczych) SZCZEGÓŁY WKRÓTCE!

Formy wsparcia:

WSPARCIE SZKOLENIOWO – DORADCZE PRZED ZAŁOŻENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
KURS: „ABC mojej firmy”, 90 h dyd./Uczestnika/Uczestniczkę Projektu
Zajęcia odbywać się będą w czterech 15-osobowych grupach, średnio 30 h dyd. tygodniowo przez okres około 3 tygodni.
Aby ułatwić opiekę nad dziećmi zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy.

Program kursu: MODUŁ I: 30 h dyd.: podstawy zakładania działalności gospodarczej, formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, rejestrowanie działalności gospodarczej, podstawy prawne zawierania umów, rola instytucji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, itp.
MODUŁ II: 20 h dyd.: PR, strategie i narzędzia marketingowe, analiza rynku, efektywna promocja, itp.
MODUŁ III: 20 h dyd.: finanse przedsiębiorstwa i obowiązki sprawozdawcze, wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania, ryzyko i koszty pozyskania kapitału, fundusze strukturalne-zasady pozyskiwania i rozliczania projektów; podstawy analizy finansowej.
MODUŁ IV: 20h dyd.: konstruowanie biznesplanu.

DORADZTWO GRUPOWE PRZY TWORZENIU BIZNESPLANÓW:
Doradztwo grupowe prowadzone będzie w trzech 15-sto osobowych grupach średnio 10 h dyd. tygodniowo przez okres około 2 tygodni. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu otrzyma 20 h dyd. doradztwa grupowego.

DORADZTWO INDYWIDUALNE:
Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu otrzyma 20 h dyd. doradztwa indywidualnego.
ZAKRES DORADZTWA: zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej -rejestracja działalności gospodarczej, biznesplan, finanse działalności gospodarczej, marketing, itp. zgodne z indywidualnymi potrzebami Uczestników/Uczestniczek Projektu.

WSPARCIE FINANSOWE DLA NOWOPOWSTAŁYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I KONTROLA:
Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa oraz biznesplanów i wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – max. 10 dni kalendarzowych od ogłoszenia na stronie internetowej Projektu oraz w siedzibie Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie.

 • Ocena w/w Wniosków: Komisja Oceny Wniosków
 • Ocena biznesplanów: w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej

Kryteria oceny biznesplanów:

 • pomysł na biznes – analiza marketingowa (min 25/35 pkt);
 • potencjał (min 9/15);
 • efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia (min 30/40);
 • operacyjność i kompletność (min 6/10).

Wsparcie finansowe zostanie przyznane Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu, których biznesplan uzyskał min. 70/100pkt ogółem i minimalną. liczbę pkt w poszczególnych w/w kategoriach, oceny.

Informacje o wynikach:

  • Uczestnicy/Uczestniczki Projektu będą pisemnie poinformowani/ne o wynikach oceny biznesplanów (uzasadnienie + wynik pkt). Informacja o wynikach oceny znajdzie się na tzw. wstępnej ”liście rankingowej” udostępnionej na stronie internetowej Projektu oraz siedzibie TOZCh w Chrzanowie.
 • Uczestnicy/Uczestniczki Projektu, którym zostanie przyznane wsparcie podpiszą umowę o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz umowę o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego i otrzymają dotację na wskazane konto bankowe.
 • Uczestnicy/Uczestniczki Projektu będą mogli korzystać z podstawowego wsparcia pomostowego przez okres 6 m-cy liczonych od dnia zawarcia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego – max. 800 zł/UP/m-c.
 • W uzasadnionych przypadkach dla max. 5 Uczestników/Uczestniczek Projektu zostanie przedłużone wsparcie pomostowe – max. 800zł/UP/m-c nie dłużej niż do 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Warunkiem będzie złożenie w Biurze Projektu najpóźniej w 5 m-cu prowadzenia działalności gospodarczej wraz ze sprawozdaniem finansowym z dotychczasowej działalności w terminie określonym w Regulaminie wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego)

Rozliczenie dotacji przez Uczestników/Uczestniczki Projektu i kontrola wydatków:

 • Uczestnicy/Uczestniczki Projektu składają sprawozdania z wykorzystania dotacji,
 • Beneficjent będzie przeprowadzał cykliczne wizyty monitorująco – kontrolne prowadzonej działalności gospodarczej.

WSPARCIE DORADCZE DLA NOWOPOWSTAŁYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH:
DORADZTWO:

 • Doradztwo indywidualne, 10 h/Uczestnika/Uczestniczki Projektu w trakcie I-szych 6 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Doradztwo indywidualne, 10 h/Uczestnika/Uczestniczki Projektu dla 15 osób do 25 roku życia (z uwagi na mniejszą wiedze i doświadczenie)
 • Doradztwo indywidualne, 10 h/Uczestnika/Uczestniczki Projektu w okresie przedłużonego wsparcia

Zakres doradztwa związany będzie z efektywnym zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz wykorzystywaniem dotacji zgodnie z potrzebami.

Wsparcie doradcze będzie udzielone na podstawie wniosku Uczestnika/Uczestniczki Projektu o przyznanie podstawowego lub/i przedłużonego wsparcia pomostowego.

Uczestnik pokrywa koszty dojazdu do miejsca szkolenia, które zostanie wybrane zgodnie z procedurą konkurencyjności w miejscu zgodnym z obszarem realizacji projektu tj. na terenie powiatu chrzanowskiego lub oświęcimskiego.

Informacje:

 • Biuro Projektu: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Janiny Woynarowskiej 1, pok. nr 11, tel.: (32) 623 32 18,
  e-mail: kapitalnastart@wp.pl