Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – MOWES

1 sierpnia 2012 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Jest on realizowany w całym województwie małopolskim w podziale na 5 subregionów przez partnerstwo, w skład którego wchodzą:

  • Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie (Lider Partnerstwa),
  • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie,
  • Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie,
  • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie,
  • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

Projekt jest adresowany między innymi do:

  • osób fizycznych zainteresowanych zakładaniem podmiotów ekonomii społecznej – dla nich przewidziano szkolenia i doradztwo z zakresu zasad zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,
  • osób fizycznych chcących założyć spółdzielnię socjalną, a także przystąpić lub podjąć pracę w spółdzielni socjalnej – dla nich przewidziano wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej, wsparcie indywidualnego opiekuna w zakresie przygotowania biznesplanu, dotację w wysokości do 20 tys. zł na osobę zakładającą lub przystępującą do spółdzielni socjalnej oraz wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł miesięcznie przez 6-12 miesięcy,
  • podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa małopolskiego, do których adresowane są szkolenia z zarządzania PES, a także usługi z zakresu doradztwa biznesowego, usługi marketingowe, księgowe i prawne,
  • jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, instytucje polityki i pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego będą wspólnie z małopolskimi podmiotami ekonomii społecznej zawiązywać Lokalne Partnerstwa na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Wartość projektu: 8.204.256,48 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2012 – 30.06.2015

Strona projektu: www.mowes.tozch.edu.pl

Szczegółowe informacje o projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej znajdują się w poniższym dokumencie:

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej