Mistrz Kształcenia Zawodowego

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
w partnerstwie z firmą
Eurokreator s.c.
serdecznie zaprasza do udziału w projekcie:

Poniżej przedstawiamy założenia projektu oraz działania zaplanowane do realizacji.

  • Celem projektu jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie pilotażowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia w branży IT.
  • Adresatami projektu są nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu uczący na kierunku „Technik informatyk” oraz „Technik teleinformatyk” w technikach oraz szkołach policealnych z obszaru województwa małopolskiego i śląskiego.
  • Rekrutacja Uczestników: do końca września 2011r.
  • Pierwszym merytorycznym działaniem projektu będzieprzygotowanie modelowego programu doskonalenia nauczycieli, stanowiącego podstawę programu staży.
   1. Program zostanie opracowany przez zespół ekspertów podczas moderowanych spotkań.
   2. Ostateczna wersja programu, który zostanie wydana w formie publikacji, zostanie opracowana po przeprowadzeniu cyklu staży, po zmodyfikowaniu wstępnej wersji programu o wnioski i spostrzeżenia z realizacji staży.
  • Każdy z Uczestników projektu weźmie udział w następującychformach doskonalenia:
   1. Warsztaty doskonalące w zakresie następujących tematów:
    – Język programowania JAVA, C+, NET itp.
    – Sieci komputerowe – tworzenie, administrowanie, bezpieczeństwo
    – Grafika komputerowa i budowa stron WWW
    – Trendy organizacji i specyfiki przedsiębiorstw branży IT
    – Moduł uświadamiający w zakresie równości płci w oświacie
    – Warsztaty z umiejętności planowania i ewaluacja praktyk zawodowych
    Warsztaty będą realizowane w formie wyjazdowej (weekendy) w hotelach w miejscowościach kurortowych oraz w Gliwickim Parku Technologicznym.
    Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.
   2. Staże o charakterze studialnym
    – Każdy Uczestnik weźmie udział w dwutygodniowym stażu.
    – Staże będą realizowane w oparciu o przygotowany w początkowej fazie projektu program doskonalenia nauczycieli
    – Miejscem realizacji staży będą firmy branży IT działające na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Technoparku w Gliwicach.
    Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne i programy.
    Każdy z Uczestników otrzyma również notes elektroniczny!
 • Rekrutacja Uczestników: do końca września 2011r..
 • Informacje: Biuro Projektu – siedziba TOZCh w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów,
  ul. Janiny Woynarowskiej 1, pok. nr 11, tel.: (32) 623-32-18, Grażyna Mostowik, Bartosz Stępień, Przemysław Bochenek.
 • Informacje w kwestiach merytorycznych: Biuro Partnera – siedziba firmy Eurokreator s.c.,
  30-646 Kraków, ul. Malborska 65, pok. nr 235