Nawigator Wsparcia Środowiskowego

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy wraz z Parterami Projektu, w tym Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie  od 01.10.2016r do 31.01.2017r. jest realizatorem projektu  „NAWIGATOR WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Działanie: 4.1 Innowacje społeczne) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zarządzanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Celem główny projektu: Wzmocnienie środowiskowego systemu wsparcia osób dorosłych
z  niepełnosprawnością intelektualną (ONI) i ich rodzin  w środowisku lokalnym. Efektem będzie  wypracowanie  skoordynowanego, międzysektorowego, zindywidualizowanego modelu środowiskowego wsparcia ONI i ich rodzin, służącego deinstytucjonalizacji  usług świadczonych na rzecz tych osób
.

Wartość projektu: 101 250,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 98 212,50 zł