Ogłoszenie o naborze VII edycja ,,Twoja Szansa Na Przedsiębiorczość” – Powiat Brzeski

OGŁOSZENIE O NABORZE VII EDYCJA
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU
,,Twoja szansa na przedsiębiorczość”

Celem głównym projektu  jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:

 • dostarczenie wiedzy n.t. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),
 • umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy (dotacja w wysokości do 28 000 zł),
 • dostarczenie wiedzy n.t. prowadzonej działalności  gospodarczej  (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego).

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek 30 lat i więcej
 • pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne
 • zamieszkujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego tj. miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego
 • zainteresowane założeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 • które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 660 osób.

Proces rekrutacji rozpocznie się od 17 grudnia 2018 r. i trwać będzie do 2 stycznia 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 :

 • osobiście w Punkcie obsługi – Brzesko, Plac Kupiecki 8 – budynek P.H.U MARK  – I piętro (tel.: 660 228 860)      
 • za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres:
  • Brzesko, Plac Kupiecki 8

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie  można uzyskać na stronie internetowej:

www.twojaszansa.pakd.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny, osobisty bądź e-mailowy.

W procesie rekrutacji przyjęte zostały następujące kryteria formalne:

 • Zgłoszenie do projektu musi zostać złożone na Formularzu rekrutacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu rekrutacji w projekcie.
 • Formularz rekrutacyjny podlega ocenie jedynie w przypadku złożenia go w biurze projektu lub punkcie obsługi w wyznaczonym terminie.
 • Formularz rekrutacyjny musi zostać złożony w dwóch tożsamych wersjach: dwa egzemplarze w wersji papierowej (dwa oryginały lub oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) i w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD).
 • Wersja elektroniczna formularza musi być zapisana w formacie „word” (doc/docx).
 • Wszystkie pola Formularza rekrutacyjnego w części A, części B i w części C – oświadczenia, muszą zostać wypełnione i czytelnie podpisane w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Część B Formularza Rekrutacyjnego nie może zwierać więcej niż 10 000 znaków (ze spacjami).
 • Każda osoba aplikująca do projektu musi obligatoryjnie złożyć wraz z Formularzem rekrutacyjnym Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis/ Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.

Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych określonych § 5 ust. 1, z uwzględnieniem  § 4 ust. 16, skutkuje odrzuceniem Formularza rekrutacyjnego i pozostawieniem go bez dalszej oceny. Część B Formularza nie jest oceniana.

Jednocześnie jeżeli na etapie weryfikacji  formalnej Formularza rekrutacyjnego stwierdzi się, iż kandydat nie przynależy do grupy docelowej określonej w projekcie i nie spełnia warunków wymienionych § 3, Formularz rekrutacyjny kandydata nie podlega dalszej ocenie.

Niespełnienie kryterium przynależności do grupy docelowej przedstawionych w części A, części C i w załączniku do formularza skutkuje odstąpieniem od oceny merytorycznej  (część B Formularza).

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie: „Dokumenty rekrutacyjne”