Podręcznik Najlepsze praktyki Adaptowalności w ramach projektu „Adaptable YOUth”! 🌐🚀

Polish Version Flaga polska

Podręcznik Najlepsze praktyki Adaptowalności w ramach projektu „Adaptable YOUth”! 🌐🚀

Czy wiesz, że zdolność do adaptacji jest jednym z kluczowych czynników decydujących o zatrudnialności młodych ludzi? Nasz najnowszy projekt „Adaptable Youth”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, ma na celu zwiększenie tej cennej umiejętności wśród młodzieży.

Projekt skupia się na rozwijaniu unikalnych treningów umysłu, które wzmacniają zdolności adaptacyjne młodych ludzi, ułatwiając im przejście w dorosłość i radzenie sobie z wyzwaniami współczesnego świata. „Adaptable Youth” gromadzi najlepsze praktyki z różnych krajów europejskich, w tym Polski, Bułgarii, Słowenii i Słowacji, prezentując 22 wyselekcjonowane metody pracy z młodzieżą.

Zachęcamy do pobrania naszego bookletu, który zawiera wprowadzenie do projektu, jego cele, grupy docelowe oraz oczekiwane rezultaty. Znajdziesz w nim również przegląd adaptowalności, dlaczego jest ona tak ważna dla zatrudnialności młodzieży, opisy dobrych praktyk wraz z korzyściami, które przynoszą młodym ludziom, oraz słownik terminów związanych z umiejętnościami.

Nie zapomnij być adaptowalnym i dołącz do nas w kształtowaniu przyszłości młodych ludzi!

🔍 Booklet – Podręcznik PL

Projekt „Adaptable Youth” nr 2021-2-PL01-KA220-YOU-000049545 jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

📣Więcej aktualności Erasmus+


English Version 

Discover the „Adaptable Youth” Project – Shaping the Future of Young People Through Adaptability

Did you know that adaptability is one of the key factors that determine the employability of young people? Our latest project „Adaptable Youth”, co-financed by the European Union under the Erasmus+ program, aims to enhance this valuable skill among youth.

The project focuses on developing unique mindset training to strengthen young people’s adaptability skills, facilitating their transition into adulthood and coping with the challenges of the modern world. „Adaptable Youth” brings together the best practices from various European countries, including Poland, Bulgaria, Slovenia, and Slovakia, presenting 22 selected methods of working with youth.

We encourage you to download our booklet, which includes an introduction to the project, its aims, target groups, and expected results. It also provides an overview of adaptability, why it is so important for youth employability, descriptions of good practices along with the benefits they bring to young people, and a glossary of skill-related terms.

Don’t forget to be adaptable and join us in shaping the future of young people!

🔍 sBooklet – EN

The „Adaptable Youth” project No. 2021-2-PL01-KA220-YOU-000049545 is co-financed by the European Union under the Erasmus+ program.

📣 More news about Erasmus+


The Booklet

You can also download the booklet here

The booklet is available in the: