Projekt „Strefa efektywnej transformacji”

Nagłówek z logami Fundusze Europejskie dla Małopolski, Rzeczypospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Małopolska


Strefa efektywnej transformacji

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Cel projektu:

Celem projektu jest złagodzenie skutków transformacji poprzez kompleksowe wsparcie 885 UP (w tym 488 K) zamieszkujących lub uczących się lub pracujących na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: powiat chrzanowski, powiat olkuski, powiat oświęcimski, powiat wadowicki) należących do jednej z grup: pracownik dotknięty procesem transformacji energetycznej z branż/ sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych (pracownik zagrożony zwolnieniem, przewidziany do zwolnienia, zwolniony z przyczyn niedotyczących pracownika), osoba nieaktywna zawodowo zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie z osobami ww., osoba zainteresowana założeniem działalności gospodarczej na terenie Małopolski Zachodniej bez względu na status na rynku pracy oraz 25 pracodawców z branż/ sektorów podlegających transformacji w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

Uczestnicy projektu:

Projekt „Strefa efektywnej transformacji” zakłada kompleksowy program transformacji i wsparcia na rynku pracy 885 osób (488K, 397M), mieszkających bądź uczących się bądź pracujących na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki), należących do następującej/-cych grupy/grup docelowych:

 • pracowników zagrożonych zwolnieniem,
 • pracowników przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych;
 • osób nieaktywnych zawodowo (tj. osób biernych zawodowo) zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami ww.;
 • osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej na obszarze Małopolski Zachodniej (bez względu na status na rynku pracy);
 • pracodawców z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych (również z terenu województwa śląskiego).

Oferowane formy wsparcia:

 • spotkanie z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania (wsparcie obligatoryjne);
 • indywidualne poradnictwo zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;
 • wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego/trenera pracy;
 • wsparcie psychologiczne;
 • warsztaty z elementami programu SPADOCHRON;
 • szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji;
 • staże/praktyki zawodowe; dotacje na doposażenie stanowiska pracy;
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;
 • subsydiowane zatrudnienie;
 • wsparcie adaptacyjne;
 • wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia zdolności do mobilności geograficznej, w tym dodatki relokacyjne.

Projekt przewiduje środki na pokrycie indywidualnych kosztów UP (m.in wsparcie towarzyszące w razie potrzeb UP: opieka nad dzieckiem/osobą zależną oraz zwroty kosztów dojazdu, itp.)

Planowane rezultaty projektu:

 • Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 497
 • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 12
 • Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu – 9
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 535
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 283
 • Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 305

Projekt realizowany w okresie: od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 19 999 854,17 zł

Wkład z Funduszy Europejskich: 16 999 475,84 zł

Wkład z Budżetu Państwa: 1 999 938,33 zł

Kontakt:

 • Lider Projektu:
 • Partnerzy Projektu:
  • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
   ul. Karmelicka 1, I piętro pokój 4 i 4a, 34-100 Wadowice (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00)
   e-mail: wadowice@marr.pl
   tel.: 785 051 374
   www.marr.pl
  • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
   ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – do 16:00)
   e-mail: set@tozch.edu.pl
   tel.: 575 606 511
   www.tozch.edu.pl

Strona projektu: https://set.marr.pl/