Proponowana tematyka szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oferujemy szkolenia zarówno dla kadr managerskich jak i pracowników niższych szczebli, m. in. z obszaru:

 • technik i umiejętności sprzeżowych
 • negocjacji
 • pozyskiwania funduszy na rozwój
 • finansów i księgowości
 • aspektów prawnych
 • marketingu

Lista proponowanych szkoleń dla pracowników samorządowych:

 1. Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. PR urzędu.
 3. Profesjonalny sekretariat.
 4. Zarządzanie projektem unijnym w zakresie finansów. Podatki, VAT w środkach unijnych. Rachunkowość. Sprawozdawczość
 5. Pomoc publiczna w środkach unijnych. Jak liczyć i rozliczać.
 6. Ochrona danych osobowych. Ochrona informacji. Udostępnianie danych. Wybrane elementy prawa prasowego.
 7. Profesjonalna obsługa petenta. Obrona przed manipulacją, pomówieniem, reagowanie w sytuacjach konfliktu.
 8. Zarządzanie stresem. Wypalenie zawodowe. Techniki relaksacji.
 9. Prawo zamówień publicznych.
 10. Komunikacja wewnętrzna. Obieg dokumentów.
 11. Kontrola zarządcza.
 12. Odpowiedzialność karna, cywilna i pracownicza urzędnika.
 13. Ordynacja podatkowa.
 14. Molestowanie, homofobia, mobbing w urzędzie przeciwdziałanie, ochrona przed pomówieniem, możliwości prawne.
 15. Prawo pracy. Ustawa o pracownikach samorządowych.
 16. Konflikty i ich rozwiązywanie w zespole pracowniczym.
 17. Ergonomia pracy zawodowej.
 18. Marketing praktyczny usług.
 19. Kształtowanie i rozwijanie zachowań pozytywnych w obszarze zawodowym.
 20. Trening kształtowania twórczości i innowacyjności w miejscu pracy.
 21. Koszty kwalifikowalne w projektach unijnych w okresie programowania 2014÷
 22. Dla Pełnomocników JST ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 23. Budżet obywatelski – zasady, wdrażanie, korzyści gminy

oraz inne zgodne z Państwa potrzebami 

Szkolenia od 5 do 20 godz. dydaktycznych.

 

SZKOLENIA DLA RADNYCH GMINNYCH/POWIATOWYCH

 1. Budowanie zaufania wyborców i relacji z wyborcami – nie ma problemu.
 2. Wystąpienia publiczne i prowadzenie dyskursu politycznego, oraz reakcja na obiekcje.
 3. Metody i zasady prowadzenia konsultacji społecznych formalnych i nieformalnych.
 4. Podstawy prawne samorządności lokalnej. Funkcjonowanie gminy/powiatu – przepisy prawne. Zadania i kompetencje gminy/powiatu. Statut gminy/powiatu.
 5. Wydawanie aktów normatywnych. Warsztaty pisania aktów.
 6. Przepisy prawne dotyczące oświadczeń majątkowych Radnych.
 7. Rada Gminy/ Powiatu Przewodniczący Rady, Biuro Rady, komisje  – zadania, prawa, obowiązki. Prawa i obowiązki Radnego.
 8. Nadzór Rady nad organami wykonawczymi – Starosta, Burmistrz, Wójt. Orzecznictwo w  zakresie kompetencji Rady, a kompetencji organów wykonawczych.
 9. Strategia rozwoju gminy, WPI.
 10. Gospodarka finansowa . Budżet gminy/powiatu. Ustawa o finansach publicznych.
 11. Partnerstwo Publiczno prywatne i Partnerstwo Publiczno Społeczne.
 12. Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami w gminie/powiecie.
 13. Możliwości i tryb pozyskiwania funduszy unijnych.
 14. Komisja Rewizyjna Rady Gminy / Powiatu. Kontrola i absolutorium – uregulowania  ustawy o finansach publicznych.
 15. Ochrona danych osobowych. Ochrona informacji. Udostępnianie danych. Wybrane elementy prawa prasowego.
 16. Prowadzenie kampanii wyborczej. Aspekty prawne i socjotechniczne. Sztuka przekonywania.
 17. Molestowanie, homofobia, mobbing w urzędzie, przeciwdziałanie, ochrona przed pomówieniem, możliwości prawne.
 18. Zarządzanie stresem. Wypalenie zawodowe. Techniki relaksacji.
 19. Budżet obywatelski – zasady, wdrażanie, korzyści gminy/powiatu

oraz inne zgodne z Państwa potrzebami.

 Szkolenia od 5 do 20 godz. dydaktycznych.

Ułatwienia dostępu