Rozwojowe Przedszkola Powiatu Chrzanowskiego

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie jest realizatorem Projektu:

ROZWOJOWE PRZEDSZKOLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Czas realizacji projektu: 01.12.2009r.-30.06.2010r
Wartość projektu: 50.000,00zł
Cel projektu: Rozwój i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie powiatu chrzanowskiego

Działania Projektu skierowane są do pracowników przedszkoli lub ich organów prowadzących z powiatu chrzanowskiego.
Podczas realizacji Projektu przewiduje się następującą tematykę zajęć szkoleniowych i warsztatowych:

Moduł I: ”Zasady przygotowania i realizacji projektów unijnych”

 • POKL jako źródło finansowania projektów „miękkich” skierowanych do przedszkoli
 • Zasady przygotowania wniosków aplikacyjnych w ramach POKL
 • Księgowość i sprawozdawczość projektów współfinansowanych ze środków unijnych
 • Zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS

W Module I mogą brać udział pracownicy: przedszkoli i organów prowadzących przedszkoli z powiatu chrzanowskiego.
Rekrutacja do Modułu I w terminie 15-31 grudnia 2009r.

Moduł II: ”Rozwój intelektualny i psychospołeczny dzieci w wieku przedszkolnym”

 • Genialne dzieci – jak wykorzystać potencjał przedszkolaka
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym
 • Innowacyjne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Edukacja emocjonalna w przedszkolu
 • Metody aktywizujące w przedszkolu

W Module II mogą brać udział tylko nauczyciele przedszkoli z powiatu chrzanowskiego.
Rekrutacja do Modułu II w terminie 15-31 grudnia 2009r.

Moduł III: ”Równość szans”

 • Stereotyp płci – jak go przełamywać
 • • Prawo pracy – równe szanse

W Module III obligatoryjnie będą brać udział Beneficjenci Ostateczni biorący udział w Module I i II.

Dodatkowo w Projekcie przewiduje się przeprowadzenie Uroczystego Zakończenia Projektu

Udział w Projekcie jest bezpłatny!
Zgłoszenia do udziału w Projekcie należy dokonać poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i złożenie ich w biurze Projektu przy ul. Janiny Woynarowskiej 1, w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.