Super Szkoła

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie jest organizatorem projektu:

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 oraz z budżetu państwa.

CEL PROJEKTU: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich.
BENEFICJENCI PROJEKTU: (szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z gmin wiejskich, obszarów wiejskich w gminach miejsko – wiejskich oraz w/w typy szkół miejskich, w których co najmniej 30% uczniów pochodzi z gmin wiejskich lub obszarów wiejskich.
POWIATY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO OBJĘTE PROJEKTEM:
– chrzanowski
– oświęcimski
– olkuski
– wielicki
– myślenicki

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 255 799,00 ZŁ
PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA SZKÓŁ: 7 500 000,00 zł.
MAKSYMALNA KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI SZKOLE: 150 000,00 zł.
CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 01 lutego 2007 r. – 31 marca 2008 r.

PRIORYTETY, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ:

  • Wyrównywanie szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem).
  • Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej.
  • Współpraca szkoły z organizacjami pozarządowymi, samorządami oraz społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY W RAMACH PROJEKTU:

  • Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
  • Szkolenia dla nauczycieli
  • Wycieczki edukacyjne
  • Pikniki edukacyjne
  • Zakup pomocy dydaktycznych
  • Zakup sprzętu techno-dydaktycznego

W PROJEKCIE „SUPER SZKOŁA” UCZESTNICZY 66 SZKÓŁ Z W/W POWIATÓW WOJ. MAŁOPOLSKIEGO.